Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat az OTP Bank Nyrt. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank) mint adatkezelő, valamint a Babel Communications Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-933516, nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Partner) mint adatfeldolgozó abból a célból kezelik, illetőleg dolgozzák fel, hogy a megadott elérhetőségeken a Bank Önnek tájékoztatást adjon a szolgáltatásairól, illetőleg ajánlja Önnek igénybevételüket.

Az „Elküld” gombra kattintással Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. A Bank és a Partner az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Ez utóbbi esetben sajnos az Ön számára kedvező pénzügyi megoldásokról maradhat le. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni a Bankhoz, mint adatkezelőhöz:

Személyesen: a Bank bármely bankfiókjában

Írásban: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Telefonon: 1/3666-666, 40/366-666, +36-20-30-70/3666-666

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-112946/2017.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Banknál tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a Bank megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Bank az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg a Bank határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.